Board of Directors

Lokendra Kumar Shrestha (Ishwor)
President
Email: ishwor650@hotmail.com
Diwakar Raj Karnikar
Immediate Past President
Email: rajkarnikardiwakar@gmail.com
Karna Shakya
Advisor/Past President
Mahesh Shrestha
Vice - President
Email: mahesh_ncrs@yahoo.com
Dr. Rajendra Prasad Baral
Vice - President
Email: drpbaral@yahoo.com
Krishna Bahadur Basnet
Vice - President
Email: kbasnet206@hotmail.com
Vimal Kumar Hoda
General Secretary
Email: vimalhoda@yahoo.com
  Badri Nath Pokharel
Joint Secretary
Ananta Prasad Dhaubhadel
Treasurer
Prakash Khatiwada
Joint Treasurer
Email: cwsmk_htd@yahoo.com
Dr. Pradeep Vaidya
Member
Email: praidya@yahoo.com
  Mrs. Radha Karki
Member
  Umesh Chandra Yadav
Member
Email: yadavcumesh@yahoo.com
  Dr. Prakash Raj Neupane
Member
Email: prneupane@yahoo.com
 

Narayan Koirala

Member

Email: narayan.bheri@yahoo.com

 

Nigam Kumar Koirala

Member